Aktivity Novinky Prihláška Cenník Fotogaléria Napísali o nás Partneri Ponuka priestorov Harmonogram Kontakty  

Rodinné centrum - hviezdička
Obdobie tehotenstva
Novorodeniatko
Od 6 mesiacov veku dieťaťa
Od 1 a pol roka
Od 2 rokov
Jazyková výuka
Hudobno - tanečná výchova
Hudobná výchova
Tvorivé výtvarné dielne
Špeciálna pedagogika
Individuálna hudobná výchova od 3,5 r.
Herňa a záhrada pre deti
Od 6 rokov
Od 10 rokov
Pre matky a dospelých
Organizovanie zaujímavých akcií
Prázdninový tábor a škôlka
Skrášľovací salón
Venujte nám 2% z vaších daní

Špeciálna pedagogika

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA
VEDENÁ PANI MGR. AMÁLIOU ČIČILLOVOU


Profil špecialistu »

Dôležité je nielen skonštatovať existenciu problému,
ale hlavne zistiť príčinu,
a potom vieme, čo ďalej.

ČÍM SKÔR SA PRÍPADNÝ PROBLÉM PODCHYTÍ,
TÝM SKÔR SA DÁ ODSTRÁNIŤ.

  - určené nielen pre deti s diagnostikovanou poruchou, ale i pre zdravé deti, ktoré chcú rodičia dobre pripraviť na budúcu školskú dochádzku
- špecialista pracuje s dieťaťom už s danou diagnózou alebo môže v prípade zistenia odchýlok doporučiť dieťa na diagnostikovanie a odloženie školskej dochádzky -
- je možné to nazvať "nultým prípravným ročníkom"

 

1. SÚBOR STIMULAČNÝCH AKTIVÍT U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Raný predškolský vek - veková skupina od 2 do 4 rokov
16 stretnutí, 1 X týždenne, cena 14 € (421,76 Sk) / 1 dieťa / 1 stretnutie 45 minút
predplatné (16 stretnutí x 14 € ) 224 € (6748.22 Sk)
najviac 5 detí v skupine

Dvojročné deti sú radšej v spoločnosti dospelého, pretože skôr vyhovejú jeho požiadavkám, potrebám. Deti v tomto veku sa hrajú spolu, no krátko. Tvoria malé skupinky, ktoré sa rýchlo rozpadávajú. Hra je paralelná - vedľa seba. Medzi deťmi sú časté konflikty.
Troj až štvorročné deti dávajú prednosť hre s dospelým, ale silnie záujem o detskú spoločnosť. Stále viac sa hrajú spoločne, i keď hra netrvá dlho. Z psychologického hľadiska nie je vhodné, aby dieťa vo veku 3 rokov navštevovalo nejaké zariadenie dlhšie ako 4 hodiny denne. Preto schvaľujem možnosť využívať služby podobného typu zariadenia, akým je rodinné centrum, a to z hľadiska:
- alternatívneho výberu aktivít
- individuálneho prístupu a práce s dieťaťom podľa jeho tempa,
- rodič je buď spolu s dieťaťom alebo nablízku v rodinnom centre...

POSTUP PRI AKTIVITÁCH
Pri práci s deťmi sa v prvom rade sústredím na OSOBNOSŤ DIEŤAŤA. Keďže hraje najprirodzenejšou činnosťou malých detí, tak prostredníctvom hier sa zameriavam na rozvoj:
1. kognitívnych (poznávacích) schopností - práca s informáciami, zoznamovacie hry
2. hry na rozvíjanie emocianoality - hodnotenie seba, iných...
3. hry a cvičenia na rozvíjanie motivácie - základné ľudské potreby: priateľstvo, láska, ocenenie, uznanie...
4. hry na rozvíjanie socializácie a komunikácie - hra na spoluprácu,...
5. hry na rozvíjanie autoregulácie - cvičenia na ocenenie typu - máš rád svojich kamarátov. Cieľom je zapájať všetky deti v skupine - Dieťa týždňa - Dieťa dňa...
6. Hry na rozvoj tvorivosti. Tvorivosť je vlastnosť, ktorú má každý a preto sa dá rozvíjať.
Ďalšie aktivity sa týkajú rozvoja rozvoja jemnej motoriky, vizuomotoriky, grafomotoriky, ktoré možno chápať ako súbor psychomotorických činností.
Jednotlivé cvičenia modifkujem - prispôsobujem individuálnym potrebám detí.
Program pozostáva z jednotlivých zložiek, s ktorými sa dieťa stretne v materskej škole. Patria tu zložky - rozvoj poznania, telesná výchova, matematika, jazyková výchova - rečňovanky, básničky...
Uvedené stimulačné programy sú usporiadané systémy metód, aktivít, techník (strihanie, modelovanie, miesenie, solenie...) smerujúce k dosiahnutiu komplexných alebo čiastkových cieľov. No neexistuje presný recept na rozvoj osobnosti, ale v priebehu práce s dieťaťom dochádza k zmenám vyplývajúcicm z jeho aktuálnych výkonností.

VÝSLEDOK PROGRAMU

Pozitívne účinky aplikovaného programu u konkrétneho dieťaťa, program môže prispieť k akcelerácii jeho osobnostného vývinu, kde pravidelnou, postupnou, systematickou prácou je dieťa pripravené na zvládnutie nového prostredia, akým je najprv materská a potom základná škola. Ďalej mu umoňuje uľahčiť situáciu zvládnutia písania, čítania...v ZŠ.

2. ROZVÍJAJÚCI PROGRAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA U DETÍ S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU
skupina detí od 5 rokov
16 stretnutí, 1 X týždenne, cena 14 € (421,76 Sk) / 1 dieťa / 1 stretnutie 45 minút
predplatné (16 stretnutí x 14 € ) 224 € (6748.22 Sk)

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania u detí s odloženou školskou dochádzkou (hrubá a jemná motorika, jazykové a rečové schopnosti, elementrne základy logického myslenia - matematika, sluhové vnímanie, pamäť a myslenie).

3. INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA PRE PREDŠKOLÁKA ALEBO DIEŤA S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU ČI DIEŤA S PORUCHAMI UČENIA
Postupujem podľa individuálneho tempa dieťaťa na základe stanovenej diagnózy.
24 stretnutí / 1 x týždenne / cena 16,60 € (500,10 Sk) / 1 dieťa / predplatné 398,40 € (12.002,- Sk), (24 stretnutí x 500,10 Sk)
aktuálne vytvorené individuálne stretnutia pondelok 17 hod, streda 17:15 hod, štvrtok 15 hod, štvrtok 16 hod.

4. ORIENTAČNÉ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIAKOV I. STUPŇA
Cieľom moderne poňatej diagnostiky je zachytenie celkového profilu dieťaťa vrátane jeho silných a slabých stránok. Na základe stanovenej diagnózy potom volím optimálne postupy, stimulačné programy, nápravné metódy.
Cieľom predkladaného špeciálno-pedagogického orientačného vyšetrenia špecifických vývinových porúch učenia je zachytiť problematické oblasti dieťaťa na 1. stupni základných škôl.
1 stretnutie / 1 dieťa / 60 minút / 9,96 € (300,- Sk)
písomná správa - orientačná slúžiaca pre rodičov 6,64 € (200,- Sk)
Termín stretnutia po dohode.

  Špeciálna pedagogika - psychopédia
Práca s mentálne postihnutými deťmi a intaktnými deťmi
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Poruchy učenia a poruchy správania sa u detí I. stupňa, predškolákov,
detí s odloženou školskou dochádzkou
  - Dyslexia - poruchy čítania
- Dysgrafia - poruchy písania
- Dyskalkúlia - poruchy matematiky
- ADHD - hyperaktivita a poruchy pozornosti, ADD porucha pozornosti
Poruchy správania
  - u detí I. stupňa
- predškolákov
- detí s odloženou školskou dochádzkou
Prevencia
  - Prednáškové, diskusné, vzdelávacie aktivity hlavne pre rodičov, pre deti
(od 5. roka) hry a zároveň učenie sa hrou
- Včasná realizácia intervenčných programov preventívno-stimulačného charakteru
- Posúdenie školskej zrelosti
- Pomoc pri profesijnej orientácii detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími
potrebami
Poradenstvo pre rodičov
  - ktorých trápia školské výsledky ich detí či správanie sa doma, v škole
- prednáška pre mamičky s deťmi predškolského a neskoršieho školského veku
- v skupine 5 rodičov a 5 detí (práca s mandalou pre zamestnanie detí)
- v skupine 10 rodičov bez detí
- cykly 3 sedení po 60 min./ 34,- € ( 1024.28 ,- Sk) /osoba
Náplň stretnutí
  - hľadať perspektívne možnosti riešenia a podpory pre konkrétneho
klienta (rodič, dieťa)