Profil odborníka na špeciálnu pedagogiku a prácu s mentálne postihnutými deťmi
PANI Mgr. AMÁLIA ČIČILLOVÁ
 
 
  Vyštudovaný odbor:
Špeciálna pedagogika - psychopédia, učiteľstvo I.stupňa ZŠ

špeciálny pedagóg, učiteľka I. stupňa 1-4.r,
Prax: V špeciálno -pedagogickej oblasti pracujem 6.rokov .


Náplňou mojej práce je poskytovanie poradenstva -konzultácií v
oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku a školského veku.

Cieľom je optimalizovať vzdelanie a osobnostný vývin detí s poruchami
učenia (poruchy čítania, počítania, písania, pozornosti...)

- prispieť k úpravám, či zlepšeniam výkonov, prípadne zabrániť
zhoršovaniu
- predchádzať poruchám správania alebo zmierniť ich prejavy
- rozvíjať vnútorné predpoklady na učenie.

       Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru na VŠ PU v Prešove, a špeciálnopedagogické vzdelanie - odbor psychopédia a špeciálnopedagogická diagnostika a propedeutika na VŠ UK Bratislave.
S prácou mentálne postihnutých detí a intaktných detí mám 6- ročnú prax.

Zaoberám sa poruchami učenia,
     - dyslexia - poruchy čítania,
     - dysgrafia - poruchy písania,
     - dyskalkúlia- poruchy matemetiky,
     - AD/HD - poruchy pozornosti,i poruchami správania sa u detí I. stupňa , predškolákov a detí s odloženou školskou dochádzkou.

     Pracujem na ŠZŠ, toho času som na materskej dovolenke.
Môžem poskytnúť rady pre rodičov, ktorých trápia školské výsledky ich detí či správanie sa doma, v škole.
Pracovala som na projektoch a experimentoch, ktoré sa týkajú inovácie a nových trendov učenia (Tranzitívne triedy na ŠZŠ, Nové formy a metódy učenia ...)

Vlastním "Osvedčenia" z počítačových kurzov:
     1. Word začiatočník na úrovni Microsoft Office
     2. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT
     3. Projektové vyučovanie s využitím Microsoft Office
     4. Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa s celoštátnou platnosťou.

Mojou záľubou je práca s farbami na sklo, servítková metóda, maľovanie, kreslenie suchým pastelom.